Dzis jest 31-05-2020r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiRozeznanie cenowe zajęcia komputerowe

Ogłoszenie ogólne
2019-04-09

Znak: GOPS.230.2.2019 Ostrowiec Św. 09.04.2019 r.

ROZEZNANIE CENOWE

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986)
W ramach Programu Wieloletniego „ SENIOR+” na lata 2015-2020. Edycja 2018ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Mikołaja Reja 10 zaprasza do złożenia oferty na realizację zajęć komputerowych dla osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ w Bodzechowie ul. Opatowska 13

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć komputerowych w Klubie Seniora
w Bodzechowie ul. Opatowska 13
2. Termin realizacji od 1 maja do 31 grudnia 2019 r.
3. Uczestnicy: 20 osób w wieku 60+ uczestniczących w zajęciach Klubu Senior +
4. Wymiar godzinowy usługi: 107 godzin w okresie od maja do grudnia 2019 r.
5. Forma zatrudnienia i wypłata wynagrodzenia:
Umowa zlecenie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zlecenia nastąpi po przedłożeniu
rachunku lub faktury oraz ewidencji godzin wraz z zadaniami wykonanymi w danym
okresie rozliczeniowym.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1.Niezbędne wymagania do realizacji zadań na w/w stanowisku:
- kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć informatycznych
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu w/w zajęć
2.Inne wymagania:
- łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
- umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,


III. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocena oferty- kryterium ceny 100% po spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu i złożenia kompletu dokumentów.
2. Informacje dotyczące ceny zgodnie z załącznikiem 1.
- wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę brutto za 1 godzinę usługi zawierającą wszelkie składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy
z Zamawiającym.
- wartość zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- cena ryczałtowa oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN),
- podana cena ryczałtowa obowiązuje przez cały okres objęty umową pracy na rzecz Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty:
- wypełniony „Formularz oferty” stanowiący załącznik nr. 1 do rozeznania cenowego,
- życiorys zawodowy (CV), dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie wskazane w rozeznaniu cenowym.
4. Dodatkowe warunki
- w przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania zmian w umowie
w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a. okresu realizacji umowy,
b. terminów płatności.
5. Wykluczenia
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne
z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.


IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza planowany budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje
w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Zamawiający rozważa możliwość podpisania umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności wykonywania zadań, wglądu do prowadzonej dokumentacji. Zamawiający może również sprawdzać -w celu monitorowania- działania określone
w umowie z Wykonawcą.
5. Zamawiający podkreśla, że w/w zapytanie stanowi jedynie zapytanie o ceny rynkowe na realizację zajęć komputerowych. Realizacja przedmiotu usług przewidziana jest na 2019 r.
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
- ofertę wraz z załącznikami (złożoną w jednym egzemplarzu sporządzoną w języku polskim) należy złożyć w formie papierowej osobiście lub listownie w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem: Oferta przeprowadzenia zajęć komputerowych pn. Zadania w ramach
„ Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020”. Edycja 2018.
Termin składania do dnia 18.04.2019r. do godz.15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Św. pok. nr. 6
- oferty i dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.
- dokumenty załączone do oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Św. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
- wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz oświadczenie o następującej treści:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady( UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- informacja o wyniku postępowania Oferenta będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.

Władysława Zwolińska
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bodzechowie
FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny