Dzis jest 03-07-2020r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiOtwarty konkurs ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2019-04-09

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 09.04.2019 rokuOtwarty konkurs ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów


I. Zamawiający:

Gmina Bodzechów
działająca za pośrednictwem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych w postaci schroniska dla bezdomnych, spełniających następujące warunki:
a) status bezdomnego;
b) ostatnie miejsce zameldowania w gminie Bodzechów
c) konieczność zapewnienia pomocy w formie schronienia.

2) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania :
Zamawiający przewiduje kwotę 13 000 zł (słownie : trzynaście tysięcy złotych 00/100) na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Warunki zamówienia:
2.1. Każdorazowe umieszczenie danej osoby odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Decyzje zawierać będą: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

2.2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia usług oraz standardu obiektu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych
i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r., poz. 953).

2.3. Liczba osób wymagających schronienia:
Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

2.4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.

2.5. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi
w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do zamawiającego, przy czym:
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia ;
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.05.2019r. do dnia 31.12.2019 roku.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

4.1. Wymagania niezbędne: w otwartym konkursie ofert mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.2. Wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r., poz. 953). Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia .

4.3. Stawkę dziennego pobytu dla 1 osoby należy podać w ofercie realizacji zadania publicznego (załącznik nr 1). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania stawki brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.


5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument określający podstawę prawną działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 30 października 2017r.
- w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,
- dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii , pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej ,
- inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :
- upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
- zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie.
- upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie,
- odpis statutu.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i Nazwisko : Władysława Zwolińska
Tel. 41 - 2651038
E‐mail: w.zwolinska @ ugb.pl

7. Termin związania ofertą: 31.12.2019 roku
8. Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty można składać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Reja 10 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski z dopiskiem: „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów”

Oferty należy składać do 30.04.2019 r.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane stronie internetowej GOPS Bodzechów. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
- najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta,
11. W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania własnego
gminy, polegające na zapewnieniu schronienia osobom tego pozbawionym. Zgodnie z zawartą umową wydano decyzję kierującą do schroniska dla 1 osoby na okres od 15 listopada 2018r. do 31 grudnia 2018r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

9.04.2019r. Władysława Zwolińska
Kierownik GOPS w Bodzechowie

Załączniki :
1. Oferta realizacji zadania publicznego
---tutaj---.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków
---tutaj---.


FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny