Dzis jest 03-07-2020r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiROZEZNANIE CENOWE - zajęcia teatralno-muzyczne

Ogłoszenie ogólne
2019-11-19

Znak: GOPS.26.2.2019 Ostrowiec Św. dn. 19.11.2019r.

ROZEZNANIE CENOWE

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843)
W ramach Programu Wieloletniego „ SENIOR+” na lata 2015-2020. Edycja 2020


ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Mikołaja Reja 10 zaprasza do złożenia oferty na realizację zajęć teatralno-muzycznych
dla osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ w Bodzechowie ul. Opatowska 13

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów psychologicznych w Klubie Senior+
w Bodzechowie ul. Opatowska 13
2. Termin realizacji od stycznia do grudnia 2020 r.
3. Uczestnicy: 20 osób w wieku 60+ uczestniczących w zajęciach Klubu Senior +
4. Wymiar godzinowy usługi: 120 godzin - 2 godz. tygodniowo w godz. 12.00-14.00 w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.
5. Forma zatrudnienia i wypłata wynagrodzenia:
Umowa zlecenie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zlecenia nastąpi po przedłożeniu rachunku lub faktury oraz ewidencji godzin wraz z zadaniami wykonanymi w danym okresie rozliczeniowym.


II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Niezbędne wymagania do realizacji zadań na w/w stanowisku:
 wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub studia podyplomowe na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub plastycznej, edukacja medialna i kulturalna, animacja lub pokrewna
 wykonawca powinien posiadać minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć teatralnych lub muzycznych.
2. Zakres obowiązków wykonawcy:
 opracowanie harmonogramu zajęć i uzgodnienia go z Kierownikiem Klubu oraz prowadzenie
 dziennika zajęć.
 opracowanie programu i tematyki zajęć i przedłożenia go Kierownikowi Klubu.
 wykorzystaniu w realizacji zajęć aktywnych metod nauczania motywujących seniorów do czynnego udziału w zajęciach.
3. Inne wymagania:
 łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,


III. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocena oferty- kryterium ceny 100% po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
i złożenia kompletu dokumentów.
2. Informacje dotyczące ceny zgodnie z załącznikiem 1.
 wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę ryczałtową netto za 1 godzinę usług
zawierającą wszelkie składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń
Wykonawcy z Zamawiającym.
 wartość zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 cena ryczałtowa oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN),
 podana cena ryczałtowa obowiązuje przez cały okres objęty umową pracy na rzecz Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty:
 wypełniony „Formularz oferty” stanowiący załącznik nr. 1 do rozeznania cenowego,
 życiorys zawodowy (CV), dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie
 wskazane w rozeznaniu cenowym.
4. Dodatkowe warunki
 w przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania zmian w umowie
w celu
 właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania zmian
 w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a. okresu realizacji umowy,
b. terminów płatności.
5. Wykluczenia
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne
z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.


IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza planowany budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Zamawiający rozważa możliwość podpisania umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności wykonywania zadań, wglądu do prowadzonej dokumentacji. Zamawiający może również sprawdzać -w celu monitorowania- działania określone
w umowie z Wykonawcą.
5. Zamawiający podkreśla, że w/w zapytanie stanowi jedynie zapytanie o ceny rynkowe na realizację zajęć teatralno-muzycznych. Realizacja przedmiotu usług przewidziana jest na 2020 r.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Ofertę wraz z załącznikami (złożoną w jednym egzemplarzu sporządzoną w języku polskim) należy złożyć w formie papierowej osobiście lub listownie w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem: Oferta na pełnienie usług w postaci zajęć teatralno-muzycznych pn. Zadania w ramach „ Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020”. Edycja 2020.
 Termin składania do dnia 2 grudnia 2019r. do godz.15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Św. pok. Nr 6
 oferty i dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.
 dokumenty załączone do oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Św. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz oświadczenie o następującej treści:” Wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady( UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 informacja o wyniku postępowania Oferenta będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w BodzechowieZałącznik:
1.Formularz ofertowy

FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny